За по-добро управление на публичните средства за здравеопазване

За по-добро управление на публичните средства за здравеопазванеЛечебните заведения, финансирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или отдържавния бюджет, ще трябва да се отчитат публично на всеки три месеца, а данните ще се публикуват на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Това предвиждат готвените промени в Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения.
С проекта
за изменение и допълнение на Наредбата, се предлага определянето на медико-статистически и финансови показатели за лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния бюджет, и които Министерството на здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.
Разпоредбата, която е на етап обществено обсъждане, касае всички лечебни заведения от посочените групи, независимо от тяхната форма на собственост, които се финансират, съответно разходват публичен ресурс.
"Основната причина за изменение и допълнение на Наредба № 1 е да бъде изпълнен Законът за лечебните заведения като бъдат определени съответни показатели за събиране и публикуване на информация от страна на Министерството на здравеопазването", е записано в мотивите на здравното министерство.
Определените с проекта показатели са характерни за видовете лечебни заведения - болници и комплексни онкологични центрове, и чрез тяхното наблюдение могат да се отличат и да се проследят във времето закономерности, произтичащи от еднаквите отговорности на лечебните заведения при усвояването на публични средства за здравеопазване. Паралелно с това, определените с проекта показатели ще дадат обективна и достатъчна информация за ключови аспекти от дейността, капацитета и ефективността на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, независимо от тяхната специфика.
"Целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности на основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна. По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост. Това ще предостави възможност за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите. Същевременно ще се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за избор на изпълнител на медицинска помощ", смятат вносителите на промените.
Очакваният ефект от промените е да се постигане по-добро управление на публичните средства за здравеопазване и по-голяма прозрачност на дейността, капацитета и ефективността на изпълнителите на болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове. В основата е заложен контролът върху предоставяните публични средства за здравеопазване.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД