Мрежата от психично-здравни услуги у нас не отговаря на нуждите на населението

Мрежата от психично-здравни услуги у нас не отговаря на нуждите на населението Сегашната мрежа от психично-здравни услуги не отразява реалните нужди на населението от психиатрична помощ и не предоставя възможности за комплексно лечение. Стационарите се разкриват в случайни сгради и помещения, които се пригаждат най-често несполучливо поради оскъдните средства, а териториалното им разпределение е хаотично. Има райони с по няколко болници, а в други населени места психиатричните стационари са отдалечени на стотици километри.
Това стана ясно по време на национална среща на експерти от областта на психичното здраве, администратори на психично-здравни програми и услуги и НПО относно Национална програма за психично здраве 2017 – 2023 г. България през 2016 г. - висока степен на психиатрична стигма и дискриминиращо законодателство Актуалните данни показват, че през 2015 г. в България активно практикуват професията 517 психиатри (7,2/100 000). 79% от тях работят в психиатрични стационари, а 21% - в амбулаторни служби. Броят на детските психиатри е 26. В системата на психиатричната помощ работят 1151 медицински сестри, 84 фелдшери, 134 психолози, 56 социални работници и други Подчертава се, че в момента основни недостатъци на психиатричното обслужване са фрагментарно, несистемно и неотчитащо индивидуалните нужди на пациентите, както и липсата на задоволителна категоризация и профилиране на услугите. Освен това се е налице неравномерно географско разпределение и липса на приемственост и комплексност на психиатричното лечение. Сериозен проблем е и необвързаността на амбулаторната дейност с останалата мрежа от услуги. Липсва система за оценка на ефективността, като в същото време преобладава медицинският модел за психичната болест. У нас няма програми за лечение на хранителни разстройства, ранен детски аутизъм, разстройства на развитието, проблеми в нервнопсихичното развитие, поведенчески и емоционални разстройства. Не на последно място се отбелязва, че разходите за психиатрична помощ са крайно недостатъчни. Според актуалните статистически данни през 2015 г. са осъществени 52 845 хоспитализации, което е 2,3% от общия брой на хоспитализациите в страната. 40% от стационарно лекуваните пациенти са болни от шизофрения и шизотипно разстройство, следват болните с афективни психози, тревожни разстройства и синдром на алкохолна зависимост.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД