Промени в правилника за балнеолечение на хора с увреждания

Промени в правилника за балнеолечение на хора с уврежданияВ ДВ бр. 55 от 4 юли 2014 г. е публикувано Постановление №169 от 26.06.2014 г. на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, съобщават от Регионална дирекция за социално подпомагане-Стара Загора. Постановлението е в сила от същата дата. В чл. 28, ал.1 от ППЗИХУ е направено следното изменение: "Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

§ 21 от ПЗР на Правилникът гласи: "Започнатите процедури по отпускане на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди влизане в сила на постановлението се довършват по досегашния ред".
Молбите за отпускане на месечната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, подадени след 03.07.2014 г., ще бъдат удовлетворявани от Дирекция "Социално подпомагане" само в случаите, когато балнеолечението и рехабилитационните услуги са се ползвали в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба №30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".
Предвид изменението в Правилника се обръщаме към лицата, имащи право да получат добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 ЗИХУ, със съвет да потърсят информация от личните лекари, издаващи направления, и РЗИ, на чиято територия се намира избраният от тях обект за балнеолечение и рехабилитационни услуги. Там да проверят дали обектът отговаря на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина", допълват от регионалната дирекция.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД