Отличиха медицински специалисти по случай Международния ден на сестринството

Отличиха медицински специалисти по случай Международния ден на сестринствотоНа 12 май светът празнува Международния ден на сестринството, на медицинските сестри и фелдшерите. Датата е свързана с рождения ден на Флорънс Найтингейл*, жената, която въвежда нови принципи в сестринската помощ и променя завинаги професията.
По случай Международния ден на сестринството Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Стара Загора организира в Регионалната библиотека "Захарий Княжески" тържество, на което отличилите се в про­фе­си­я­та получиха награди.
Празникът се състоя на 10 май. На него бяха раздадени и почетни грамоти на номинираните в различните категории медицински специалисти.
Голямата награда за ця­лос­тен при­нос към про­фе­си­я­та по­лу­чи Йор­дан­ка Георги­е­ва - опе­ра­ци­он­на сес­т­ра от МБАЛ "Ни­а­Мед", Ста­ра За­го­ра. Из­к­лю­чи­тел­но съм раз­въл­ну­ва­на от приз­на­ни­е­то, то зна­чи мно­го за мен, спо­де­ли тя след наг­раж­да­ва­не­то. Ху­ба­во е да ви­диш, че тру­дът на ума и сър­це­то ти се оце­ня­ва с ед­но топ­ло, чо­веш­ко и про­фе­си­о­нал­но приз­ва­ние. Ни­ко­га не съм си пред­с­та­вя­ла, че мо­га да ра­бо­тя не­що дру­го. Спо­ред мен, да бъ­деш ме­ди­цин­с­ки ра­бот­ник е приз­ва­ние, ка­за още Йор­дан­ка Ге­ор­ги­е­ва.
Йор­дан­ка Ен­че­ва Ге­ор­ги­е­ва за­поч­ва ра­бо­та ка­то ме­ди­цин­с­ка сес­т­ра през 1973 г. в Хи­рур­гич­но­то от­де­ле­ние на МБАЛ "Проф. д-р Сто­ян Кир­ко­вич". През пе­ри­о­да 1975-1985г. е ме­ди­цин­с­ка сес­т­ра в Здрав­на­та служ­ба в с. Ка­ме­но­во. От 1986 г. до 2012 г. е стар­ша ме­ди­цин­с­ка сес­т­ра в Опе­ра­ци­о­нен блок на МБАЛ "Проф. д-р Ст. Кир­ко­вич". От 2013 г. е опе­ра­ци­он­на сес­т­ра в Хи­рур­гич­но от­де­ле­ние на МБАЛ "Ни­а­Мед" в Ста­ра За­го­ра. Има об­що 40 го­ди­ни тру­дов стаж.
Още един ме­ди­цин­с­ки спе­ци­а­лист на "Ни­а­Мед" и ве­те­ран в про­фе­си­я­та - аку­шер­ка­та Вес­ка Ми­хай­ло­ва Ка­ле­ва, бе от­ли­чен на праз­ни­ка с гра­мо­та. Вес­ка има об­що 34 го­ди­ни тру­дов стаж. През 1979 г. за­поч­ва ра­бо­та в Ро­дил­на за­ла към МБАЛ "Проф. д-р Сто­ян Кир­ко­вич" в Ста­ра За­го­ра. В пе­ри­о­да 1995-1998 г. е пре­по­да­ва­тел в Ме­ди­цин­с­кия ко­леж в Ста­ра За­го­ра, след ко­е­то от­но­во се връ­ща ка­то аку­шер­ка в Ро­дил­на за­ла. От 2007 г. и до днес ра­бо­ти в МБАЛ "Ни­а­Мед".
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

* През 1853 г. 33-годишната Найтингейл управлява неголяма частна болница на "Харли Стрийт" в Лондон.През октомври 1854 г., по време на Кримската война, Флорънс, заедно с 38 помощници, сред които има монахини и милосърдни сестри, се отправя към полевите болници, в началото в Скутари, Турция, а след това и в Крим. Последователно провежда принципите на санитарството и грижата за ранените. В резултат, за по-малко от 6 месеца смъртността в лазаретите спада от 42% до 2,2 %. След завръщането й в Англия през 1856 г. на Найтингейл е възложено да реорганизира армейската медицинска служба. Тя успява да постигне това, което иска - болниците са снабдени със системи за вентилация и канализация, болничният персонал задължително минава през необходимата подготовка, в болниците се въвежда строга статистическа обработка на цялата информация. Организирана е и военно-медицинска школа, а в армията започва разяснителна работа за важността на профилактиката на болестите. Найтингейл успява да събере чрез подписка голяма сума пари, с които през 1860 г. организира първото в света училище за милосърдни сестри при болницата "Свети Тома" в Лондон. Скоро випускници на това училище започват да създават аналогичени учреждения и в други болници. Умира на 90-годишна възраст, в съня си, в Лондон на 13 август 1910 г.

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД