БАН избра член-кореспонденти в отделение "Медицински науки"

БАН избра член-кореспонденти в отделение "Медицински науки"Събранието на академиците, съгласно чл. 52, ал. 2 от Устава на БАН и чл. 12, ал. 4 и 5 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти, в свое заседание, проведено на 20 декември, избра следните член-кореспонденти (дописни членове) на БАН:
Отделение „Медицински науки“
Направление „Предклинична медицина“:

проф. дмн Стефан Костянев
Роден през 1952 г., завършва висшето си образование в Медицински университет – Пловдив.
Основните му научни приноси са в областта на патофизиологията – функционалната белодробна диагностика, детската редпираторна физиология, кръвно-газовия и алкално-киселинния анализ, в разработването на уникален софтуер за функционална диагностика, физиология и патофизиология на физическото натоварване и съня. Разработил е нови неинвазивни методи на дихателната механика, за факторни и клъстърни анализи вав функционалното изследване на дишането, създател на научна школа в областта на функционалната белодробна диагностика. От 2011 г. е ректор на МУ- Пловдив.

проф. дмн Иван Митов
Роден през 1951 г. Завършва висшето си образование в Медицинския университет в София. Научната му дейност започва в Института по микробиология на БАН, а след конкурс през 1979 г. постъпва като асистент в Катедрата по микробиология към МА-София, където работи и досега. Завеждащ катедра по микробиология в МА – София. Научните му интереси са в областта на инфекциозната микробиология, клиничната микробиология и биотехнологиите с приложение в медицината. Приносни са неговите разработки върху механизмите на локалния протективен имунитет при приложение на живи перорални салмонелни ваксини. Работи по внедряването на хибридомната технология за получаване на моноклонални антитела и използването им за проучване антигенния строеж на бактериите и изследване на протективните им свойства; внедряването в практиката на българския имуностимулатор Уростим.

Отделение „Медицински науки“
Направление „Клинична медицина:

проф. дмн Чавдар Славов
Роден през 1953 г. Завършва висшето си образование в МУ – София. След завършване на висшето си образование постъпва в Катедрата по урология на МУ, София където работи и досега. Основните му направления на работа са свързани със съвременната диагностика на урогениталната туберкулоза, с проучванията върху генетичните особености на рака на простатната жлеза, с неврофизиологията на пикочния мехур, с разработените от него методи в областта на реконструктивната хирургия на мъжката уретра, въведени за първи път у нас.

проф. дмн Лъчезар Трайков
Роден през 1959 г. Завършва висшето си образование във ВМИ. Основните направления на научно-изследавателската му работа са МСБ, БА, болестта на Паркинсон и други форми на деменция, в която област е признат водещ специалист у нас. Специално в областта на МСБ е световно утвърден автор с разрабоването на кртерий за ранна диагностика с помощта на съвременни невропсихологични методи, изследването на интелекта и други. По отношение БА той за първи път установява комплекс от маркери за ранна диагностика и изработва скринингова невропсихологична батарея за разкриване на начална деменция. Той има оригинални приноси и в оценка на коогнитивните симптоми във всички стадии на БП и в проучванията върху патогенезата на това заболяване. Специално внимание заслужават неговите проучвания върху интелекта и други корови функции.

проф. дмн Григор Горчев
Роден през 1956 г. Завършва ВМИ, Плевен, където преминава целия му професионален път. Последователно той придобива три научни специалности - по акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Той е първият за Югоизточна Европа сертифициран хирург на конзола с роботизираната система da Vinci S. Научната продукция на проф. Горчев представя задълбочените му изследвания във важни области на медицинската наука: рак на тялото на матката, лимфогенно метастазиране при гинекологични онкологични заболявания и съвременно лечение на злокачествените заболявания на женските полови органи. Той първи в страната и в Източна Европа въвежда и развива роботизираната гинекологична хирургия.
"Здравна поща", източник: БАН

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД