Експерти искат намаляване на болниците и на здравните специалисти

Експерти искат намаляване на болниците и на здравните специалистиСписък с мерки за реформи в здравеопазването и доклад, посветен на Националната здравна стратегия 2014 - 2020 г., оповестиха експертите от Изследователския център "Лаборатория за управление на рискове".
В доклада специалистите посочват, че специално внимание следва да се обърне на хоспитализираните случаи в стационарите на лечебните заведения, който нараства близо 2 пъти за последните 12 г. - както общо, така и по възрастови групи.
Те отбелязват, че над 50% от разходите на Националната здравноосигурителна каса са за болнично здравеопазване и че ръстът от 200% на хоспитализациите предполага скорошен срив на болничната помощ в страната. Това налага спешни и конкретни мерки за преструктуриране на сектора.
Запазването на водеща смъртност от болестите на органите на кръвообращението (65,6%) и новообразуванията (16,7%) показва спешната необходимост от целеви инвестиции в националното здравеопазване за създаване на допълнителна лечебна инфраструктура в тези две направления на медицината - допълнително обезпечаване с диагностична и лечебна апаратура, обучение и специализация на кадри.
Тъй като в структурата на умиранията от болести на органите на кръвообращението с най- висок дял са сърдечната недостатъчност (30,4%), мозъчносъдовата болест (25,9%) и исхемичната болест на сърцето (19,3%), освен инфраструктурните и кадрови мерки в лечебния сектор жизненонеобходимо е и специално укрепване на спешната медицинска помощ, изтъкват експертите.
Изключително необходимо е да бъдат планирани и кампании за здравословен начин на живот, ниско рисково поведение, физическа активност и рационално хранене.
Следва да се инвестира и в укрепване на капацитета и повишаване на качеството на ранната диагностика и лечение на новообразуванията.
Намаляването на населението с около 1,5 млн. души, считано от 1990 г. до 2012 г., предполага намаляване на контингента от подлежащи на здравно обслужване лица, което би следвало да се отрази върху публичните и частни разходи за финансиране на здравната система.
Броят на лечебните заведения, лекарите, специалистите по здравни грижи и друг персонал, зает в системата, следва да бъде съответно намален, съобразно броя на намалялото население по места и преструктуриран съобразно променения възрастов профил, заболяемост и болестност на лицата, смятат още експертите.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД