Тестваха националната информационната система по трансфузионна хематология

Въвеждат я поетапно в структурите на НЦТХ в страната

Тестваха националната информационната система по трансфузионна хематологияНа 31 декември 2013 г. завърши тестовият период в реален работен рeжим на специализирания софтуер за Национална информационна система по трансфузионна хематология. Системата се разработва и внедрява в изпълнение на дейностите по проект "Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология". На 13 януари 11 ч. в Национален център по трансфузионна хематология ще бъде представена функционалността и начина на действие на националната информационната система по трансфузионна хематология.
На пресконференцията д-р Веселин Сливов, координатор по проект "Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология", ще обясни основните параметри.
Тестовият период беше с продължителност 2 месеца: от 1 ноември до 31 декември 2013 години. Той обхвана 8 от структурите на в Западна България: Национален център по трансфузионна хематология, София; МБАЛ „Света Ана”, София; МБАЛ-Перник; МБАЛ-Кюстендил; МБАЛ-Благоевград; МБАЛ-Враца; МБАЛ-Видин; МБАЛ-Лом.
По време на изпитателния период беше тествана надеждността на системата. В рамките на този период се събра информация от потребителите за констатирани несъвършенства и бяха формулирани препоръки с цел усъвършенстването й. „Информационно обслужване”, избраният изпълнител за разработка на софтуера, ще има 1 месец след края на тестовия период за доработване на информационната.От март до юни се очаква нейното поетапно въвеждане и в останалите четири региона на страната: Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен.
Националната информационна система по трансфузионна хематология съдържа информация за донорите, кръвните продукти, лечебното заведение, както и за лицата, занимаващи се с диагностика, преработка и етикетиране. Възможността за проследяване на пътя от донора до крайния реципиент, проследяването в реално време на количеството кръвни продукти в Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) и Отделенията по трансфузионна хематология (ОТХ), както и на тези изтеглени от употреба, изграждане на национални регистри на донорите, реципиентите и кръвните продукти и подобряване на комуникацията между отделните центрове за кръводаряване са сред очакваните резултати след внедряване на системата.
Проектът предвижда изграждане на инфраструктура, която ще осигури свързаност между Централната база данни (ЦБД), Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ), Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) и Отделенията по трансфузионна хематология (ОТХ). Ще бъде изграден и интернет портал за осигуряване на достъп на потребителите до регистрите в режим 24/7.
Регистърът ще бъде използван от служителите и експертите на петте районни центъра по трансфузионна хематология и 23 отделения по трансфузионна хематология към МБАЛ в страната, лабораториите по трансфузионна хематология, упълномощени служители на МЗ с достъп до информацията от системата за трансфузионна хематология, служители и експерти на второстепенните разпоредители на бюджетни средства към министъра на здравеопазването.
Проектът се осъществява от Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
"Здравна поща", източник: MЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД