БТПП срещу промените в Закона за здравното осигуряване

БТПП срещу промените в Закона за здравното осигуряванеБългарската търговско-промишлена палата настоява за по-голямо и равноправно участие в управлението на Националната здравноосигурителна каса, съобщиха от пресцентъра на палатата.
БТПП категорично възразява срещу промените в Закона за здравното осигуряване, които предвиждат ново съотношение на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на здравната каса.
Така определеният брой от 5 държавни представители в общо 9 членен Управителен съвет на Касата е предпоставка единствено с гласовете от квотата на държавата да се вземат решения по съществени въпроси - контрол върху изпълнението на бюджета на НЗОК, върху дейността на НЗОК и върху оперативната дейност на директора й, решение за предсрочно прекратяване на мандата на директора, за сключване на договори за заеми, за разходване на средства от резерва на НЗОК.
Според Българската търговско-промишлена палата по този начин се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организации в решаването на стратегически въпроси, свързани със здравеопазването.
Освен това във връзка с преминаването на съответните служители на касата от служебно към трудово правоотношение, със законопроекта следва изрично да се гарантира, че след предвиденото прекратяване на служебните им отношения със същите служители задължително ще се сключи трудов договор.
В противен случай се създават основателни съмнения, че новата законова разпоредба може да бъде използвана за произволно отстраняване от длъжност на служители. БТПП е готова да участва с предложения и становища в обсъждането на мерки за повишаване на ефективността на здравноосигурителната система, за прозрачност и отчетност в дейността на НЗОК.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД