По проект за 3,75 млн. лв. Пловдив прави база за деца в риск

По проект за 3,75 млн. лв. Пловдив прави база за деца в рискС проект на стойност 3. 75 млн.лв. по Оперативна програма „Регионално развитие” създаваме пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Това обяви инж. Димитър Кацарски, заместник-кмет по дейност „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции” в Община Пловдив.
На пресконференция утре инж. Кацарски и ръководителят на проекта арх. Кремена Рожевски, главен експерт в Дирекция „Устройство на територията”, ще представят основните цели и дейностите по проект: „Социална инфраструктура в град Пловдив - модел за по-добра грижа за децата”.
С изпълнението на проекта ще се подобри качеството на живот на деца от 3 до 18 г. от социални домове за умствени и физически увреждания и домове за медико-социални грижи.
Целта е да се гарантира равноправното положение на децата с увреждания, за да могат да преодолеят изолацията, в която се намират, както и да се създаде усещане сред хората за солидарност към по-уязвимите групи от обществото, каза инж. Кацарски. Според него изграждането на новата материална база и предоставянето на новите социални услуги ще допринесат за подобряване на общите грижи за здравето, образованието и възможностите за отдих и осмислено свободно време на децата, както и до по-ефективна закрила на децата от насилие и предотвратяване на противообществени прояви.
„Здравна поща”, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД