1082 нарушения установи РЗОК-Стара Загора за първите шест месеца на годината

1082 нарушения установи РЗОК-Стара Загора за първите шест месеца на годинатаРЗОК-Стара Загора има сключени 841 договора с лечебни заведения за оказване на медицинска и дентална помощ, както и с аптеки, съобщиха от институцията. От тях за Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) са сключени договори с 220 индивидуални практики и 8 групови практики със 17 участници.
179 са сключените договори за Специализирана извънболнична медицинска помощ  (СИМП), като от индивидуални практики са 117; групови практики - 5 с 11 специалисти; ДКЦ - 5 с 94 специалисти; МЦ - 33 с 343 специалисти; СМДЛ - 12 с 22 броя специалисти; ЛЗБП, сключили договор за СИМП 4 с 13 специалисти; и за комплексно диспансерно наблюдение - 3 със 7 специалисти.
За Извънболнична дентална помощ са сключени 268 договори, като от тях 247 с индивидуални практики, 20 с групови практики с 42 лекари по дантална медицина и един дентален център с 2 специалисти.
РЗОК-Ст. Загора има сключени 151 договора с аптеки, в т. ч. 85 за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специализирани медицински цели, 43 - за отпускане на лекарства на ветерани от войните, и 23 - за отпускане на лекарства на военноинвалиди и военно пострадали
Лечебните заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки с РЗОК-Стара Загора, са 15 на брой, в т. ч. МБАЛ - 8; СБАЛ - 3; СБР - 1; ЛЗ за СИМП - 1; други видове ЛЗ - 2.
За първото шестмесечие на 2013 г. са извършени общо 444 проверки на договорни партньори. Проверени са 241 общопрактикуващи лекари, т. е. 78.52% са проверени, а 46 са проверени повече от един път целенасочено и тематично. Проверки са извършени и на  97лечебни заведения, оказващи СИМП. На 55% от всички изпълнители на СИМП са извършени проверки, като 7 от тях са проврени повече от един път целенасочено и тематично. Служители на регионалната структура са проверили още 65 лечебни заведения, оказващи дентална помощ; 84 аптеки по отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специализирани медицински цели, 42 - по отпускане на лекарства на ветерани от войните, и 29 - по отпускане на лекарства на военноинвалиди и военно пострадали, както и 32 проверки на лечебни заведения, оказващи болнична медицинска помощ.
Констатирани са общо 1082 нарушения, от тях 662 са установени при финансова проверка и 420 - при медицинска проверка.
От 1.01.2013 г. до 30.06.2013 г. в РЗОК-Стара Загора са постъпили 34 жалби, от които 9 са от ЗЗОЛ, отнасящи се за лечението им в ЛЗБМП, и 25 жалби, отнасящи се за извънболнична медицинска помощ и аптеки. След внимателното им разглеждане и проверка на изложените факти са изготвени съответните отговори, като шест от тях са насочени по компетентност към други институции - РЗИ, РК на БЛС и РК на БЗБ.
В РЗОК-Стара Загора контролната дейност е основен приоритет, което се изразява не в самоцелно извършване на медицински и финансови проверки, а назначаването на целенасочени такива, с основна задача подобряване на медицинското обслужване на пациентите, информират от ръководството на регионалната структура.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД