Мобилна станция за контрол на въздуха не отчита превишения в Раднево

Мобилна станция за контрол на въздуха не отчита превишения в РадневоМобилна станция за контрол на въздуха не отчита превишения в РадневоМобилна станция за контрол на въздуха направи допълнителни измервания на качеството на въздуха в град Раднево, информираха от РИОСВ-Стара Загора. Непрекъснатият контрол е проведен от 4 до 9 юли т.г.
РИОСВ-Стара Загора е възложила на Регионалната лаборатория-Стара Загора извънредни измервания на състоянието на атмосферния въздух в миньорския град, след постъпило искане от Общински съвет-Раднево.
В непрекъснат режим пунктът измерва концентрациите на 10 замърсителя - серен диоксид, азотен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, въглероден оксид, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди, озон и амоняк.
Резултатите от проведения контрол не показват превишение на средночасовите норми по наблюдаваните показатели. Единствено превишение е отчетено на средноденонощната норма по показател фини прахови частици до десет микрона на 5 юли т.г. При норма от 50 микрограма на кубичен метър, отчетената концентрация по показателя е 63,2 µg/m3. Запрашаването е от местни източници - наличие на прах по уличната мрежа и влиянието на автомобилния транспорт.
Раднево е една от трите общини в обхвата на РИОСВ–Стара Загора, на която периодично се извършва имисионно обследване на качеството на въздуха. Последните измервания в град Раднево са проведени през 2010 г., когато станцията измерваше нивата на същите замърсителите в рамките на 52 денонощия през различните сезони. За целия период на измерванията е отчетено само едно превишение на нормата за фини прахови частици.
"Здравна поща", източник: РИОСВ-Стара Загора


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД