42 лекари на 10 000 души се падат в област Стара Загора

42 лекари на 10 000 души се падат в област Стара Загора Към края на 2012 г. заведенията за болнична помощ в област Стара Загора са 16 с 2 458 легла,  като 13 от тях са болници с 2 239 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 91 с 34 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 365 легла, съобщиха от Националното статистическо бюро.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. В сравнение с 2011 г. легловият фонд на болниците намалява с 5.9%, което се дължи на съкращаването на болничните заведения.
Многопрофилните болници са 7 с 1 345 легла. Те представляват 53.8% от болниците и в тях е съсредоточен 60.1% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира от 60 до 718 легла, като средният брой легла е 192.
Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В област Стара Загора те са 3 с 219 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в областта в края на 2012 г. е 75 на 10 000 души от населението.
Заведенията за извънболнична помощ са 91 с 34 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2011 г. броят на тези заведения се увеличава с 9.6%, а броят на леглата в тях намалява с 20.9%.
Към други лечебни и здравни заведения в областта се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, както и центровете за трансфузионна хематология. Тези заведения са 7 с 365 легла. В сравнение с предходната годиня няма промяна както на общия брой, така и на легловия фонд.
В края на 2012 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения  в областта практикуват 1 398 лекари. Лекарите по дентална медицина са 282, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 360, като 1 635 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравни заведения на основен трудов договор работят и 1 978 души друг персонал с немедицинско образование.
В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 695 лекари. Медицинските специалисти по здравни грежи са 1 429, от които 1 050 са медицински сестри.
В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 480, а лекарите по дентална медицина - 281. Тук се включват и всички лекари (377) и лекари по дентална медицина (278), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. От другите заведения за доболнична помощ, най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицинските центрове (62) и диагностично-консултативните центрове (35).
В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2012 г. на основен трудов договор работят 223 лекари.
По структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 256, или 18.3% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Вътрешни болести (69) и Анестезиология и интензивно лечение (69) с по 4.9% дял, Хирургия (66, или 4.7%) и Акушерство и гинекология (65, или 4.6%).
Осигуреността на лекари в област Стара Загора в края на 2012 година е 42.4 на 10 000 души от населението, а на лекари по дентална медицина - 8.5 на 10 000 души от населението. Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-висок от средния за страната (39.3). С показател над средния за страната са още 4 области: Плевен (50.0), Пловдив (46.1), Варна (45.2) и София (столица) (44.8). Най-ниски са стойностите на показателя в областите Разград (25.9 на 10 000 души от населението), Кърджали (26.0), Силистра (26.8) и Перник (27.3).
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 7.8 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (6.7 на 10 000 души). По-висока от тази на област Стара Загора е осигуреността с общопрактикуващи лекари само в област Плевен (8.0). Най-ниска е осигуреностт на населението с общопрактикуващи лекари в областите: Кърджали (4.4 на 10 000 души от населението), Разград (4.8 на 10 000 души) и Търговище (4.9 на 10 000 души).
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД