Плащането на здравни вноски след гимназия е задължително

Плащането на здравни вноски след гимназия е задължителноБъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа, след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или в чужбина, или до постъпването на работа, следва да заплащат сами здравните си осигуровки, напомнят от НАП.. Съгласно действащите закони, лице, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, за период от 36 месеца, губи пациентските си права.
За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравноосигурителните си права, те следва да внесат първата здравна вноска за м. юли в размер на 16.80 лв. до 25 август 2013. По същият начин - и вноската за месец септември – най-късно до 25 октомври. Допустимо е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода.
Важно условие е подаването на декларация Образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание, и се подава в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице, казаха от Националната агенция.
Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Най- лесно това може да стане от сайта на НАП на адрес www.nap.bg от справка за здравноосигурителния статус. С електронния калкулатор на НАП клиентите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега. Справката може да се направи и по телефона - 070018700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.
Съветът на НАП към българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина, е преди заминаването си да уточнят здравния си статус. Задължително е да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение уверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година - редовна форма на обучение. Същото се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравният статус на лицето. Така то може да ползва услугите, платени от НЗОК.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД