Регионален иновационен център ще изграждат в Стара Загора

Регионален иновационен център ще изграждат в Стара Загора Старозагорските общински съветници дадоха съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма "Иновации и конкуретноспособност 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове". Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа "за".
В сдружението освен УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" са изявили желание за участие
Тракийският университет, МБАЛ "НиаМед" ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен. Проектното предложение, с което ще се кандидатства, е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния център.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД