До 15 октомври се приемат заявления за целева помощ за първокласници

До 15 октомври се приемат заявления за целева помощ за първокласнициМесечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Броят на лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за м. юли 2019 год. общо за област Стара Загора е 935, съобщиха от Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора.
Целева помощ за отопление
Заявления-декларации за отпускане
на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019-2020 г. се приемат в Дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес на лицата от 1 юли до 31 октомври 2019 г.
Предприети са мерки, за да не се допусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7 на сто. С промените в нормативната уредба е разширен и обхватът на подпомаганите хора и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи - възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември 2019 г. - 31 март 2020 г. е 465,90 лв., повишена с 91,75 лв. спрямо целевата помощ за предходния отоплителен сезон.
Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление общо за област Стара Загора към 23.08.2019 г. е 4787, в това число издадени заповеди за отпускане на целевата помощ 3457; отказани 381, в процес на обработка 949. Най-голям е броят на подадените заявления от лица и семейства с настоящ адрес в община Стара Загора - 1139, следват: община Чирпан - 788, община Казанлък - 502; община Мъглиж - 443; община Гурково - 409; община Братя Даскалови - 398; община Николаево - 358; община Раднево - 341; община Гълъбово - 200; община Павел баня - 194; община Опан - 15.
Закон за семейни помощи за деца
Общо за област Стара Загора са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца за м. юли 2019 г. на 19 595 семейства.
Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се подават в Дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2019 г. Размерът на помощта е 250 лв. Нов момент е изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на два пъти, като: петдесет на сто размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й; петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца общо за област Стара Загора към 23.08.2019 г. е 1048, от тях на 951 са издадени заповеди за отпускане на помощта, 37 са отказани, в процес на обработка са 60.   
Закон за хората с увреждания
Общо за област Стара Загора е начислена месечна финансова помощ за м. юли 2019 г. на 23 089 лица с увреждания, сочи още пресинформация от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД