Обявяват конкурс за управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

Обявяват конкурс за управител на МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООДНа основание чл. 60 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества с общинско участие, Решение № 2409 от 25.07.2019 г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1445 от 29.07.2019г. на кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за управител на МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД.

Кандидатите да имат завършено висше образование и минимум 5 години трудов стаж като лекар по кожновенерически заболявания, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Кандидатите за участие в конкурса да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако  са  реабилитирани.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще се допуснат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.

2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

          Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса,  както график и място и дата на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора.

                   Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 23.08.2019г.

  Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие от диплома за висше образование
  • Автобиография /СV/
  • Свидетелство за съдимост
  • Копие от трудовата /осигурителна книжка/ за изискуемия трудов стаж
 Документи се подават до 19.08.2019 г. (включително) в Община Стара Загора, етаж 4,  стая 405.

За справки: 042/614635
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД