Държавата удря яко рамо за медицинските специалисти

Държавата удря яко рамо за медицинските специалистиМинистерството на здравеопазването вече ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет, а не от лечебните заведения. Това е записано в новата Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С нея се въвежда обещания от здравния министър Кирил Ананиев ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с потребностите на лечебните заведения.
Друг нов момент в нея е, че след придобиването на специалност специализантите, за които е изплащана субсидия,

могат да избират лечебни заведения, области или общини

определени от министъра на здравеопазването (в които е налице установен недостиг на специалисти), в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години. В случай че специализант, за когото е изплащана субсидия, не изпълни задължението си, той дължи обезщетение в размер на изплатената субсидия за срока на неговото обучение. Ако специализантът е отработил част от задължителния тригодишен период, обезщетението се изчислява пропорционално.
Размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант в общия случай ще е

в размер на две минимални работни заплати

за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях.
Министърът на здравеопазването вече може да определи специалности, за които администрацията да заплаща по-голям месечен размер на субсидията, но не по-голям от три минимални работни заплати и дължимите осигурителни вноски върху тях. Размерът на месечната субсидия, изплащана от Министерството на здравеопазването за специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държаватаq ще е в размер на два пъти минималния осигурителен доход и дължимите осигурителни вноски върху него.
Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, за които здравното ведомство изплаща субсидия, не може да е по-малко от две минимални работни заплати, а

за специалностите, при които се отчитат негативни тенденции

възнаграждението е до три минимални работни заплати. Възнаграждението на специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата, не може да бъде по-малко от 1,8 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
Промяна има и в условията за специализация по Обща медицина - тя ще се осъществява по общия ред за клинични специалности: въз основа на

срочен трудов договор на длъжност за специализант

а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията. В Наредбата е записано още, че за специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или служители във висше училище, отпада изискването да променят безсрочния си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант.
С измененията заемането на длъжностите за специализанти вече ще се извършва

след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда

"Изключение са специализантите по Обща медицина, тъй като задължителният конкурс е допълнително сериозно затруднение за базите по Обща медицина поради силно ограничения им кадрови потенциал. Най-често това са индивидуални практики за първична медицинска помощ, по-рядко – групови", поясняват от министерството.
С  промените в Наредбата е създадена нормативна възможност базите за обучение да могат да получават финансиране на срочен трудов договор освен от Министерството на здравеопазването и от общини, от лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение, или по европейски проекти и програми.
Освен това на специализантите вече могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми или от друг източник.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД