345 болници с 51 816 легла функционират в България

345 болници с 51 816 легла функционират в БългарияНай-висока е осигуреността на населението с болнични легла областите Смолян (930.3 на 100 000 души от населението), Пловдив (920.5) и Стара Загора (838.0), а най-ниска - в Ямбол (355.8) и Перник (385.4). Това показват данните на Националния статистически институт за лечебните заведения и легловия им фонд в края на 2016 г. Средната осигуреност на населението с болнични легла е 729.6 на 100 000 души от населението.
Към 31 декември 2016 г. в България функционират 345 болници с 51 816 легла, от които 321 болници с 49 589 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 140 с 2 193 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. В края на миналата година многопрофилните болници са 181 с 36 083 легла, или в 56.4% от тези заведения е съсредоточен 72.8% от легловия фонд на всички болници в страната. Легловият им фонд варира в широки граници - от 15 до 1 479. Специализираните болници са 140 с 13 506 легла.
Заведенията за извънболнична помощ в страната в края на 2016 година са 2 029 с 1 163 легла за краткосрочно наблюдение и престой и в сравнение с 2015 г. нараства както броят, така и легловият фонд на тези заведения - съответно с 5.1 и 11.4%.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2016 г. тези заведения са 140 с 2 193 легла, като най-голям е броят на хосписите - 45 с 1 079 легла.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД