36 нормативни уредби за здравеопазването не са приети, въпреки че е трябвало да бъдат уредени

36 нормативни уредби за здравеопазването не са приети, въпреки че е трябвало да бъдат уредениТридесет и шест нормативни уредби, касаещи закони, свързани със здравето и с лечебните заведения, които е трябвало да бъдат уредени, изобщо не са приемани. Това констатира след проверка Върховната административна прокуратура. Подзаконовите актове са били изисквани съгласно: Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето - в най-голяма степен, и Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси.
Отговорност за това имат няколко министри на здравеопазването, при които е следвало актовете да бъдат издадени.
От прокуратурата посочват и примери. На основание чл. 274, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина министърът на здравеопазването е трябвало да издаде Наредба относно условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствени продукти. Това не е свършено.
Считано от 2006 г., министърът е следвало да приеме наредба относно изискванията към устройството и дейността на здравните кабинети, реда за откриването им, както и документацията, която водят - също не е направено.
От 2006г. е било необходимо да се издаде и Наредба за здравните изисквания за обектите с обществено предназначение (например хотели, басейни, водоизточници и др.), продуктите и стоките със значение за здравето на човека и дейностите със значение за здравето на човека, както и максимално допустимите нива на фактори на жизнената среда.
Проверката продължава.
„Здравна поща”


Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД