МС прие изменения в Наредбата за цените на лекарствата

МС прие изменения в Наредбата за цените на лекарстватаМинистерският съвет прие изменение в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С промяната се отменя правилото, по силата на което за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (бел. ред. - лекарства, които се плащат от НЗОК), не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста от наредбата при отпускането им в аптека.
Анализът показа, че голяма част от сега съществуващите лекарствени продукти на българския пазар няма да могат да отговорят на изискванията и ще бъдат изтеглени от него. Това от своя страна може да доведе до компрометиране на започналото лечение или до неговото преустановяване. Отмяната на правилото е необходимо с оглед запазване на многообразието от лекарствени продукти на българския пазар, съответно широк кръг на избор на лечение от страна както на лекуващия лекар, така и на пациента. Допълнително положително въздействие ще се реализира и по отношение на запазване на основните принципи на свободна конкуренция между стопанските субекти.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД