Веднъж годишно болниците ще могат да променят броя легла

Веднъж годишно болниците ще могат да променят броя леглаЛечебните заведения ще трябва да поддържат постоянен брой легла, който ще може да се променя веднъж в годината. Това става ясно от поправки в наредба 49, в която се указват изискванията към устройството, дейността и вътрешният ред на болниците и домовете за медико-социални грижи. Документът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ. Промените се правят с оглед на въвеждането на националната здравна карата.
С наредбата се дефинира, че в болниците може да има легла за активно лечение, за дългосрочни грижи, за рехабилитация и психиатрични. Леглата за активно лечение са класифицирани като интензивни, акушеро-гинекологични, педиатрични, терапевтични и хирургични.
В групата болнични легла за дългосрочни грижи са предвидени леглата за продължително лечение и за палиативни грижи. В отделни групи са регламентирани и болничните легла за рехабилитация, както и психиатричните легла. Установено е задължението броят и видът на болничните клиники и отделения, както и на разкритите в тях легла, да се определят според конкретните нужди на лечебния процес и да бъдат регламентирани в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
В наредбата е регламентирано задължението не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура да бъдат определени за прием на пациенти в спешно състояние. Изключение се допуска само за болнични структури по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина.
По отношение на промяната на броя на леглата е указано, че тя може да става само в периода между 1 и 31 януари. Изключение правят случаите, когато в тях се разкриват нови медицински дейности. Съгласно проекта информацията за промените, както и обосновка за необходимостта от тях, трябва да се предоставя на регионалните здравни инспекции, които да извършат анализ на използваемостта на болничните легла на областно ниво. Въз основа на предоставен от РЗИ доклад комисията за Национална здравна карта ще преценява необходимостта от частична актуализация на същата, съобразно предвидените нормативите възможности за това.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД