Влиза в сила наредбата за двата пакета от здравни дейности

Влиза в сила наредбата за двата пакета от  здравни дейностиМинистърът на здравеопазването д-р Петър Москов подписа Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Формирането на основен и допълнителен пакет здравни дейности, цели да прецизира медицинската помощ, закупувана от НЗОК, в зависимост от социалната значимост на заболяванията и оптимално необходимото време за тяхното лечение.
Дейностите от основния пакет ще се планират за изпълнение без отлагане във времето, докато дейностите от допълнителния пакет, в зависимост от състоянието на пациента, по медицинска преценка могат да бъдат планирани за изпълнение или преоценка във времето, но не по-късно от два месеца, е записано в наредбата.
Наредбата предвижда основен пакет дейности, осъществявани в извънболничната помощ - първична, специализирана и дентална. Пакетът дейности в първичната медицинска помощ включва здравно-информационни, промотивни, профилактични, диагностични и лечебни дейности. Включени са и здравно-промотивни дейности в областта на семейното здраве и детско здраве и групите с идентифициран медико-социален риск.
Дейностите по профилактика на заболяванията, включени в пакета, осигуряват както и досега изпълнението на изискванията за извършване на профилактични прегледи, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
В основния пакет дейности, плащани от Здравната каса, са включени клинични пътеки, свързани с детско и майчино здравеопазване (бременност, раждане, грижи за новородени деца), заболявания, определени като социално значими – кардиологични, онкологични, неврологични, на дихателната система, на храносмилателната система и др., заболявания и състояния, които предполагат спешен или непосредствен прием – животозастрашаващи състояния, остри заболявания, травматични, инфекциозни, изострени хронични заболявания и др., физикална терапия и рехабилитация след остри заболявания (инсулт, инфаркт и др.), травми, оперативни интервенции.
И в основния, и в допълнителния пакет дейности са включени над 60 клинични пътеки за диагностика, лечение или рехабилитация на заболявания, за които ще се преценява според състоянието на пациента дали приемът в лечебно заведение ще се отложи, или ще се осъществи веднага, в спешен порядък. Отлагането не може да бъде за повече от два месеца.
Ограничен брой клинични пътеки се предвижда да бъдат изпълнявани изцяло като част от допълнителния пакет, тъй като за тях се предполага, че приемът е само планов (например: корекции на тазова (перинеалната) статика, оперативни процедури при незаклещени хернии или прилагане на специфични високотехнологични методи с ограничен капацитет, за които има съпоставим от гледна точка на медицински резултати конвенционален метод (например роботизирана хирургия).
В допълнителния пакет са включени и клинични процедури – дейности с продължителност до 24 часа, които се предоставят на пациентите в рамките на техния болничен престой.
Някои от медицинските дейности пък са определени като амбулаторни – те могат да бъдат извършвани в амбулаторни условия, т.е. без да се налага хоспитализация на пациента.В случаите на необходимост от продължаващо наблюдение на пациентите и/или при наличие на медицински риск от настъпване на усложнения от проведената процедура, наредбата предвижда възможността пациентът да продължи престоя си в лечебното заведение след проведена амбулаторна процедура до отпадане на необходимостта от наблюдение или липса на риск от усложнения. Периодът е до 48 часа.
Наредбата предвижда още всяка клинична пътека с престой до 3 дни да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура в случай, че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за изписване от лечебното заведение.
Остава задължението за общопрактикуващите лекари да планират профилактичните прегледи на своите пациенти и да ги уведомяват по различни начини за предстоящ преглед. Предвижда се и извършването на оценка на рисковите фактори и вредни навици, водещи до увреждане на здравето, оценка на риска и насочване по преценка на общопрактикуващия лекар за профилактичен преглед веднъж годишно при лекар специалист по профила на заболяването, за което има установен риск.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД