Две трансгранични програми ще подобряват здравеопазването ни

Две трансгранични програми ще подобряват здравеопазването ниТрябва добре да се разбере от цялото общество, че средствата за здравеопазване, които могат да бъдат осигурени през следващия програмен период 2016 – 2020 г. по оперативна програма „Региони в растеж“ все още са под условие и ще ни бъдат предоставени единствено срещу реформа в болничния сектор. Това заяви пред журналисти днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководител на оперативния орган за управление на програмата. В допълнение тя уточни, че размерът на финансовия ресурс е 163 млн. лв. и се приема априори, че той трябва да бъде насочен към реформа на спешната помощ, защото този подход ще има пряк принос за намаляване броя на хоспитализациите.
Зам.-министър Николова изнесе доклад в откритата тази сутрин в столицата Трета национална конференция по медицински и здравен туризъм, който бе посветен на възможностите за финансиране в здравеопазването през периода 2016 – 2020 г. чрез оперативна програма „Региони в растеж“ и програмите за трансгранично сътрудничество.
Не бива да се подценяват възможностите за здравеопазването ни, които ще имаме и чрез две трансгранични програми – България – Гърция и България – Румъния, подчерта зам.-министър Николова и апелира към проактивно поведение от страна на заинтересованите и подготовка на добре структурирани и насочени проектни предложения за кандидатстване по тях. По съвместната програма с Гърция ще могат да кандидатстват не само публични, но и неправителствени организации, медицински университети, както и местни доставчици на първична медицинска помощ, поясни Деница Николова. Съвместната програма с Румъния ще има по-ограничени възможности и ще бъде отворена за участие единствено към публични организации – в случая МЗ и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Тя ще бъде насочена по-скоро към т. нар. „меки мерки“ – обмяна на опит и специалисти, разработване на съвместни образователни и квалификационни програми.
По думите на зам.-министър Николова трансграничните програми имат като крайна цел ускоряването на развитието на пограничните райони чрез провеждането на гъвкави и ефективни местни политики. В следващия програмен период финансиране по европейските структурни фондове ще могат да получават само държавни болници. За общинските ще остане единствено възможността да кандидатстват за нисколихвено кредитиране, като кредитите ще им бъдат отпускани при много изгодни условия. Няма възможност да бъдат финансирани частни лечебни заведения. Същото се отнася и за аптечния сектор. Подкрепа на идеята за изнесени филиали и мобилни аптеки може да се търси по-скоро чрез други финансови инструменти – публично-частни партньорства и нисколихвени кредити от частни инвеститори, посочи Деница Николова.
Същевременно обаче ще бъдат търсени и други ефективни форми на финансиране в сектор „Здравеопазване“, като ще се обръща внимание на кръстосаното финансиране по двете големи оперативни програми – „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“, обобщи зам.-министърът. Тя увери, че този подход ще разкрие много добри възможности за създаването на обучителни центрове за специализанти, които ще разширят възможностите за поддържане на високо професионално ниво на медицинските специалисти.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД