Правителството прие промени в наредбата за лекарствата

Правителството прие промени в наредбата за лекарстватаПравителството прие промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С измененията се доразвива действащата уредба в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти с въвеждането на допълнителна процедура по преоценка на включени вече в Позитивния лекарствен списък продукти, от една страна, а от друга – чрез въвеждане на изисквания, свързани с предоставянето на договорите, сключени между НЗОК и притежателите на разрешение за употреба за договорени отстъпки.
Въвежда се изискване за изготвяне и предоставяне на доклад за оценка на здравната технология за включване в системата на реимбурсиране на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование.
Въведеното ограничение за лекарствените продукти, включени в ПЛС и заплащани по реда на Закона за здравното осигуряване, според което не може да се начислява доплащане от пациента по-високо от 60 на сто от стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за ДДД/терапевтичен курс, има изцяло социален ефект.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД