Ще определят удовлетвореността на пациентите по 4 критерия

Ще определят удовлетвореността на пациентите по 4 критерияЧетири критерия ще определят удовлетвореността на пациента от полученото лечение у нас: медицинска документация, данни за състоянието и лечението на пациента; качество на оказаната медицинска помощ; дейности, свързани с лечението и допълнителни плащания от пациента. Това е записано в проектонаредба за проучване на удовлетвореността на пациентите, публикувана на сайта на МЗ за обществено обсъждане.
В първия компонент се включва предоставянето на информация, яснотата на информацията, достъпът до медицинска документация и достоверността на данните. Вторият пък обхваща достъпа до лечебното заведение, установените неблагополучия от лечение и отношението на персонала към пациентите. По третия критерий ще се следи за съответствието между реализирани и отчетени медицински дейности, а по четвъртия – за прояви на нерегламентирани плащания.
За установяване на удовлетвореността ще се правят телефонни интервюта с изписани до три месеца по-рано от лечебното заведение пациенти. Данни за тях ще се предоставят от касата, като информацията за пациента ще съдържа името му, телефонния му номер и лечебното заведение, в което се е лекувал.
Задоволството си пациентите ще оценяват по десетстепенна скала, при която най-отрицателният опит ще е равен на единица, а най-положителният – на десетка.
С оценка по тази скала пациентите трябва да посочат, например, дали получената от тях информация е ясна и разбираема, дали са получили информация за всички медицински дейности, били ли са информирани за рисковете от лечението им, дали очакваната медицинска помощ отговаря на предоставената, какъв е бил достъпът им до медицински изделия и лекарства, какво е било отношението на лекарите и сестрите в лечебното заведение към тях. Също така, анкетите ще съдържат информация за това дали пациентът е направил финансово дарение на лечебното заведение, дали е заплащал допълнително консумативи, избирал ли е екип и извършвал ли е нерегламентирани плащания.
Телефонното интервю трябва да премине под формата на твърдения, подавани от анкетьора, на които пациентът или неговият близък ще дават оценка от 1 до 10 в зависимост от това доколко съответното твърдение кореспондира с опита на пациента от престоя му в лечебното заведение.
Сред тях при интервюиране на пациенти, лекували се в болница, фигурират твърдения от типа „В болницата ми бе предоставена тази медицинска помощ, за която ми бе казано предварително и бе дадено моето съгласие“, а също и такива като „За да ме приемат в болницата, ми бе обяснено, че се налага да впишат различна от оплакванията ми диагноза“.
В голямата си част твърденията, свързани с лечението в първичната, в специализираната извънболнична помощ и при лабораторните изследвания, се припокриват с тези от интервюто за удовлетвореност от болнична помощ.
Към получените данни е включен и допълнителен въпросник, който цели да установи наличие или липса на дискриминация спрямо пациента по възраст, пол, етнос, религия, политически симпатии, образование, сексуална ориентация, материално положение, увреждане или заболяване.
С него също така се цели да се установи доколко пациентът е бил в състояние да направи информиран избор по отношение на всички етапи на своето лечение, предвид подадената му от медиците информация.
Документът регламентира и пациенти, при които се анкетират техни близки. Това са децата до 16-годишна възраст, както и пациентите с тежки психични заболявания, с тежки увреждания или такива, с които не може да се установи контакт.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД