Правителството прие промени в правилника на Националния съвет за хора с увреждания

Правителството прие промени в правилника на Националния съвет за хора с уврежданияПромени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания прие правителството на последното си заседание. По-голямата част от тях засягат разпоредбите, свързани със структурата на консултативния орган.
Предвижда се в заседанията на Съвета да могат да участват като наблюдатели представители на различни институции, работещи в областта на хората с увреждания – омбудсманът, председателят на Комисията за защита от дискриминация, изпълнителните директори на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по заетостта и други.

Приета е и промяна в критериите за получаване на национална представителност на организациите за хората с увреждания.
Така всяко юридическо лице, което кандидатства за получаване на представителност, ще трябва да е регистрирано най-малко пет години преди подаване на заявлението по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на Закона за кооперациите. Необходимо е също организацията да притежава най-малко петгодишен опит в областта на подкрепата на хора с увреждания.
Завишаването на критериите ще гарантира доказан капацитет за подкрепа на хората в неравностойно положение.
Идеята на властимащите е равен старт за неправителствените организации да се осигури чрез въвеждане на механизъм за извършване на проверки при подаване на заявленията за получаване на национално представителство.
Екипът ще може да провежда неприсъствени заседания, когато обективни обстоятелства налагат спешно получаване на становища и консултации.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерски съвет, членуващите в който неправителствени организации допринасят за формирането на държавна политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.


„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД