НОИ въвежда нов ред за представяне и изплащане на болнични


НОИНов ред за представяне на болнични въвежда Националният осигурителен институт от догодина. Удостоверенията за временна нетрудоспобоност ще се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващото се лице или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице.
За представянето на електронен носител или по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, съобразно утвърдените функционални изисквания, ще може да се използва програмен продукт, който ще бъде разпространен безплатно от осигурителната институция.
От 1 януари 2016 г. са предвидени нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите.
За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.
От 1 декември 2015 г. лицата, задължени да представят удостоверенията по електронен път или упълномощените от тях лица, ще могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ.
Регистрацията ще се извършва онлайн чрез уеб-приложение, достъпно през интернет страницата на института.
Документите за изплащане на парични обезщетения, представени в осигурителите до 31-ви декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното териториалните дирекции на НОИ както преди.
Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
С нея се утвърждават нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи.
До 2 удостоверения ще могат да се представят на хартиен или на електронен носител в съответните териториални поделения на НОИ или по електронен път, до 10 удостоверения - на електронен носител или по електронен път, а над 10 удостоверения - само по електронен път.
Осигурителните каси ще представят удостоверенията само по електронен път.

Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД