Програма подкрепя ромски младежи да учат медицина

Програма подкрепя ромски младежи да учат медицинаСтипендиантската програма за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи вече шеста година предоставя възможност на млади, образовани и силно мотивирани младежи от ромски произход да развиват своите знания и професионален опит в сферата на здравеопазването.
През 2009 г., която е пилотна за България, по програмата бяха подкрепени общо 23 души. През втората година са вече 57. През академичната 2011-2012 година 80 младежи получиха подкрепа за своето обучение по медицина и други медицински специалности, съответно през 2012-2013 г. са 77, 2013/2014 г. - 63, а през 2014-2015 г. са 38.
Поради големия интерес се налага въвеждането на състезателен принцип и стипендиите започват да се отпускат годишно въз основа на успеха и мотивационно писмо.
Програмата, която е първата по рода си в региона програма за подкрепа на медицинското обучение и образование на млади и амбициозни роми, е изградена от няколко взаимно подсилващи се компонента: стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални училища и колежи, както и за лекари специализанти, които покриват таксите за обучение и разходите за издръжка; наставничество на стипендиантите от страна на наставници/ментори; обучение в застъпничество както на стипендиантите, така и на наставниците; публично представяне и популяризиране на програмата. Подкрепените студенти се обучават в различни специалности -  фармация, рехабилитация, здравен мениджмънт, трудова медицина в медицинските университети в София, Враца, Плевен, Варна и Стара Загора.
С изпълнението на програмата инициаторите, Проект „Ромско здравеопазване“ на Институт „Отворено общество“ - Будапеща, и Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд - Будапеща, в тясно сътрудничество с Институт „Отворено общество“ - София, целят да се подобри качеството на предоставяните здравни грижи и да се преодолеят проявите на дискриминация в системата на здравеопазването чрез предоставяне на примери за подражание, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД