МС одобри отчета на НЗОК за 2014 г.

МС одобри отчета на НЗОК за 2014 г.Кабинетът одобри отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г. В хода на бюджетната година периодично са анализирани състоянието на разплащанията с договорните партньори - изпълнители на медицинска и дентална помощ, степента на усвояване на утвърдените средства по видове здравноосигурителни плащания и прогнозите, съответно за неусвоени или за недостиг на средства по бюджета на НЗОК. Във връзка с очерталите се тенденции и очаквания и с цел осигуряване на всички видове здравноосигурителни плащания, през годината са извършени промени по бюджета на НЗОК.
В Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. са заложени приходи и трансфери в размер на 2 823 110 хил. лева и разходи и трансфери в размер на 2 823 110 хил. лева. С последвалите изменения приходите и трансферите са увеличени с 225 000 хил. лева., а разходите и трансферите - с 325 000 хил. лева. Утвърдено е и отрицателно бюджетно салдо в размер на 100 000 хил. лева.
В приходната част увеличението е в размера на здравноосигурителните приходи, където са добавени допълнителни трансфери от централния бюджет в размер на 225 000 хил. лева. В разходната част увеличението е в размера на здравноосигурителните плащания, в т. ч. за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели - с 25 000 хил. лв., с 10 000 хил. лв. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, с 40 000 хил. лв. за лекарствена терапия при злокачествени заболявания и с 250 000 хил. лв. за болнична медицинска помощ.
През годината 76 551 хил. лв. от средствата, заложени в бюджета за здравноосигурителни плащания и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването, са отчетени като трансфери съгласно указания на Министерството на финансите.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД