МС гласува окончателно за създаването на Съвет „Партньорство за здраве”

МС гласува окончателно за създаването на Съвет „Партньорство за здраве”Правителството окончателно гласува за създаването на Съвет „Партньорство за здраве“.
Съветът ще представлява консултативен орган на Министерски съвет за осъществяване на координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване.
Основните му цели са свързани с постигане на взаимодействие и широк обществен консенсус при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването.
За изпълнение на тези цели Съветът ще осъществява дейности, свързани основно с обсъждане и приемане на становища и предложения по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването и ще отправя предложения пред компетентните структури за повишаване социалната и икономическа ефективност на процесите в системата на здравеопазването.
Съветът ще се ръководи от министъра на здравеопазването, а в състава му ще участват заместник-министри на здравеопазването, финансите, труда и социалната политика, образованието и науката, младежта и спорта.
В него са включени и представители на Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Изпълнителната агенция по лекарствата, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, управителят на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните и пациентските организации в системата на здравеопазването, както и на други неправителствени организации, осъществяващи дейност в здравния сектор.
Със формирането му се изпълнява политиката на правителството, заложена в Концепцията „Цели за здраве 2020” и свързана със създаването на ефективни механизми за сътрудничество между всички участници в процесите по формиране, изпълнение и мониторинг на здравните политики.
В резултат се очаква подобряване на междусекторните връзки и на взаимодействието между държавните органи и неправителствените организации за провеждане на целите, заложени в концепцията.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД