Увеличаване събираемостта на здравните вноски предвижда управленската програма

Увеличаване събираемостта на здравните вноски предвижда управленската програмаВсяка година събираемостта на здравните вноски ще се увеличава с по 10%, спрямо предходната. Това е записано в управленската програмата на правителството за периода 2014 -2018 г. За постигането на тази цел са предвидени мерки, като предоставяне на информация от търговските банки за съществуващите банкови сметки на физическите лица. В тази връзка се планират законодателни промени. Предвижда се също така държавата да увеличи размера на вноската, който заплаща в момента за хората, които осигурява. В момента държавата плаща само 4%. Планира се въвеждането на ограничен планов прием в лечебните заведения, които имат договор с НЗОК, с изключение на случаите на спешност при гарантиран спешен пакет.
Правителството се ангажира да подкрепи политиката на НАП за увеличаване на събираемостта чрез засилване на контрола върху рисковите групи, които не внасят своите вноски. Предвижда се и провеждането на информационни кампании, насочени към самоосигуряващите се лица за повишаване на отговорността им да участват в солидарния модел. Обещава се също така осигуряването на публичност на събираемостта на вноските из задълженията на работодателите към системата на здравно осигуряване.
Като приоритет в програмата се посочва запазването и развитието на кадровия потенциал на здравната система, чрез въвеждането на нов механизъм на заплащане на работещите. Предвижда се да се направи анализ на добрите европейски практики за обвързване на възнаграждението с образователно-квалификационната степен, допълнителната квалификация и постигнатите резултати. След това ще бъде изграден нов модел на плащане, за което ще бъдат предприети нормативни промени.
Като първи приоритет в програмата, в частта й за здравеопазване, е посочено подобряването на качеството на достъпа до здравеопазване, което се обвързва с логистичното и техническото развитие на системата. В тази връзка се предвиждат подобрения в условията за специализация, изготвяне на база данни за наличната медицинска апаратура и за специалистите, които са обучени да работят с нея. Планира се изготвянето на карта на високотехнологичните дейности. За изпълнението на въпросния приоритет се предвижда и преглед и оптимизация на пакетите за извънболнчина и болнична помощ, заплащани от НЗОК. Ще бъде внедрена и електронна здравна карта, обвързана с електронно досие, електронна рецепта и др., с възможност за надграждане на въпросната здравно-информационна система.
По отношение на спешната помощ се обещава въвеждане на финансови стимули за за работа в системата чрез увеличение на заплатите в ЦСМП до 100%. Предвижда се също така и усъвършенстване на механизмите за финансиране на центровете и болничната спешна помощ. Ще бъдат регламентирани нов вид персонал – парамедиците и лекарските асистенти. Очаква се въвеждането на задължителни стандарти и протоколи за триаж и поведение. Предвижда се създаването на карта на системата за спешна помощ, като елемент от Националната здравна карта.
Националната здравна карта се създава, за да се гарантира предвидимост в системата, става ясно още от програмата. Тя ще има задължителен характер и ще бъде направена след преоценка на критериите за нуждите от медицинска помощ. Паралелно с това се очаква разработването на план за преструктуриране на болниците, съобразно критериите на картата.
Като приоритет е посочено и преструктурирането на НЗОК, за да бъде управлението на финансовия ресурс по-ефективно. В тази връзка ще се прави подробен анализ на съдържанието на всички пакети за медицинска дейност и реимбурсацията на лекарствата и медицинските изделия. Ще се извърши и анализ и усъвършенстване на принципите на ценообразуване, договаряне и заплащане на медицинските дейности. Оптимизацията на разходите ще се прави на базата на регламентиран обем и обхват. Освен това ще се дефинират основен пакет на здравно осигуряване и допълнителен.
Според програмата предстои също така въвеждането на задължителни критерии за качество на в медицинските стандарти и алгоритмите на дейностите, заплащани от НЗОК. Критериите за качество ще бъдат обвързани с достъпа до финансиране от здравната каса.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД