Стартира проект за подобряване на психичноздравните услуги в България

Стартира проект за подобряване на психичноздравните услуги в България  Националният център по обществено здраве и анализи започва изпълнението на проект поПрограма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“ с участиетона Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Целтанапроекта,  с който се ангажира НЦОЗА е подобряване на грижите за психичното здраве. Общата продължителност на проекта е 18 месеца. Размерът на безвъзмездните средствае 1 000 000 EUR.
Здравната реформа в България има за цел да подобри здравния статус на българските граждани чрез изграждане на модерни институции, за да се осигури високо качество на медицинските услуги и финансиране за всички.  Важна част от нея е реформата на грижите за психичното здраве, извършена в съответствие с Националната политика за психично здраве.  Реформата за психичното здраве е свързана с първичната медицинска помощ. Ключова професионална група за превенция на самоубийствата е групата на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), поради тесните връзки с населението. В програмите за специализация по обща медицина психичните проблеми не са достатъчно представени. Затова основната цел на  проекта  е придобиване на опит в разпознаването на ранните признаци на депресии и тревожност. По този начин ще се постигне намаляване на опитите за самоубийство и по-добро качество на психично-здравните услуги.
Най-ефективните мерки за превенция на самоубийствата излизат далеч извън областта на медицината. Във фокуса на проекта са и различни професии(социални работници и психолози), които се занимават с групи в риск от суицидно поведение: младежи, възрастни хора, безработни, социално слаби, зависими лица... Следователно, превенцията на суицидни действия като социален феномен изисква ангажираност на различните заинтересовани страни. Проектът предвижда обучение на специалисти от 28-те РЗИ в страната за събиране и въвеждане онлайн на информацията за самоубийствата.Ще се наблегне и на  обучението на персонала, който участва в училищното обазование  по въпроси, свързани с психичното здраве. Двама представители на всяка РЗИ  ще бъдат подбрани и обучени в основните принципи за превенция на самоубийство в училищата. Крайните бенефициенти са младежи в уязвимата тийнеджърска възраст предимно в проблемните училища, които ще бъдат определени за интервенция.
Цел на проекта  е и  да се подобри обменът на информация между различните институции.
Настоящият проект е свързан с провеждане на епидемиологично проучване на разпространението на честите психични разстройства в страната. Научните доказателства, предоставени от проучването ще създадат  основа за по-добра политика и планиране на психично-здравни услуги, съобразени с нуждите на българското население. Проучването ще представи ясна картина на динамиката на разпространението на изследваните  психически разстройства. Новите данни ще бъдат съпоставени с резултатите от първото изследване през 2003 – 2007 г. (EPIBUL).
Повишената информираност на обществото за проблемите на психичното здраве би допринесло за намаляване на стигмата и пренебрежението по отношение на лица с психични разстройства и особено тези, които са извършили опит за самоубийство.За целта ще бъде създаден специализиран сайт и ще бъде проведена публична кампания за борба със стигмата.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД