Спешните медици против концепцията на МЗ за спешната помощ

Спешните медици против концепцията на МЗ за спешната помощРаботещите в ЦСМП в цялата страна излязоха със становище до медиите относно проекта на концепция за развитието на спешната медицинска помощ в България 2014-2020г., публикуван за обсъждане на 30 юни 2014г. в сайта на МЗ
Приемането от МС на концепцията за развитието на спешната медицинска помощ у нас за 2014-2020 г. дни преди оставката на настоящото правителство и в навечерието на управление от служебно правителство крие сериозна опасност от дестабилизация на доболничната и болничната спешна помощ. И двете системи за спешна помощ работят в условия на сериозен кадрови дефицит, хронично недофинансиране и растящ хаос и агресия.
Мерките им за стабилизация минават през нормативни промени, визиращи обектите и субектите на спешна помощ, мерки за преодоляване на кадровия дефицит, мерки за повишаване качеството и бързината на оказваната помощ. Невъзможно е до края на юли 2014 г. при смяната на настоящото със служебно правителство да се актуализира съществуващата нормативна база. В проектоконцепцията липсва конкретна финансова и времева рамка на мерките за преодоляване на кадровия дефицит, повишаване качеството и бързината на оказваната спешна медицинска помощ, мерки за създаване на единна и сигурна комуникационно-информационна система, мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, се казва в документа.
Проектоконцепцията за развитие на спешната помощ е всъщност проект за стабилизация на болничното здравеопазване чрез:
1. Насочване на евросредства от оперативна програма „Региони в растеж” в размер 100 млн. лв. и средства от държавния бюджет в размер на 40 млн. лв. за създаване, оборудване и финансово обезпечаване на новосъздадените спешни болнични комплекси.
2. Премахване разходите на болниците за обслужване на спешните пациенти, като се сливат болничната и доболничната спешна помощ в единна структура изцяло на държавно финансиране до края на 2014 г. Недопустимо е сливане на СПО и ЦСМП в единна държавно субсидирана структура при съществуващия кадрови дефицит, защото това ще дестабилизира и обезкръви окончателно системата. Неприемливо е до края на 2014 г. да се вложат 12 млн. лв. от държавния бюджет за оборудване и изграждане на 34 съществуващи СПО и за създаване на Национален център по спешна медицина и Национален спешен болничен комплекс. Не са достатъчни 22 млн. лв. за изграждане и оборудване на 171 съществуващи спешни кабинети към ФСМП, които в по-голямата си част са в окаяно състояние, а са единствените денонощни лекарски кабинети за малките общини.
Липсата на адекватни мерки за овладяване на кадровия дефицит и подобряване качеството и бързината на оказваната спешна помощ може да се окаже фатална както за спешните медици, така и за техните пациенти. По тази причина ние настояваме да се преразгледа концепцията за развитие на спешната помощ у нас и да се постави акцента върху обекта - спешния пациент, субекта - спешния медик и структурите на спешна помощ у нас - ЦСМП и СПО, а не върху измислените СБК, се твърди в становището на спешните медици.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД