Влезе в сила нов закон за климата

Влезе в сила нов закон за климатаНовият Закон за ограничаване изменението на климата официално влезе в сила. Документът бе обнародван в последния брой на "Държавен вестник".
Той трябваше да бъде приет още в предишния парламент, но се забави, след като тогавашните управляващи от ГЕРБ подадоха оставка. Текстовете целят да синхронизират българското законодателство с екологичните норми, приети от Европейската комисия.
Новият закон очертава цялостната политика, която страната трябва да следва, за да се ограничат въздействието и измененията върху климата и определя и компетентните органи, които да следят за изпълнението на тази политика. Към Министерството на околната среда и водите се създава Национален експертен съвет по изменението на климата.
В него ще има представители на всички останали ведомства и на Държавната агенция "Национална сигурност".
От Закона за опазване на околната среда са пренесени и прецизирани действащите разпоредби, които регламентират извършването на националната инвентаризация на емисии на парникови газове, гъвкавите механизми по Протокола от Киото - международната търговия с предписани емисионни единици и механизмите съвместно изпълнение и чисто развитие.
Текстовете трябва да въведат допълнителна схема, чрез която да се реализира намаление на емисии от парникови газове.
Предвидена е схема за доброволна редукция на емисии, която обхваща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване емисиите на парникови газове.
Създава се предпоставка за постигане на съпричастност и информираност на обществеността в дейностите по ограничаване изменението на климата. Приходите от търгове с квоти за емисии от парникови газове са планирани в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Печалбите от търгове през следващите години ще бъдат планирани в хода на бюджетната процедура.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД