600 млн. лв. ще дава държавата за развитие на здравноосигурителния модел до 2020 г.

600 млн. лв. ще дава държавата за развитие на здравноосигурителния модел до 2020 г.Развитие и стабилизиране на здравноосигурителния модел и повишаване на финансовата самостоятелност на здравния сектор; Промяна в начина на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ; Подобряване качеството на здравните грижи чрез прецизно определяне на потребностите от финансиране в определен продукт/технология; Оптимизиране на структурите и дейността на ТЕЛК и НЕЛК; Развитие на електронно здравеопазване - осигуряване на интеграция и свързаност в сферата на здравеопазването; Развитие на система за поддържане на квалификацията, продължаващо обучение и оценка на знанията и уменията на медицинските специалисти; Увеличаване броя на студентите и специализантите, обучавани по държавна поръчка.
Всички тези мерки са набелязани с цел „повишаване качеството и ефективността на здравните услуги“ в Тригодишния план за действие в изпълнение на Националната програма за развитие „България 2020“, публикуван вчера за обществено обсъждане.
Планът обхваща периода 2014-2016 г., но всички мерки без една, засягащи здравеопазването, са с краен срок за изпълнение 2020 г. Изключението е свързано с намаляване интензитета на зъбния кариес при децата, където крайният срок е 2014 г., а документът отчита, че набелязаното за 2013 г. е изпълнено.
Срещу по-голямата част от предвидените мерки фигурира текстът „не е стартирала“. В целия раздел „Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите“ пък срещу всяка мярка стоят думите „Недостатъчен финансов ресурс“.
От документа става ясно, че например за развитието на здравноосигурителния модел, което трябва да стартира идната година и да приключи 2020 г., управляващите предвиждат изразходването на 600 млн. от държавния бюджет, плюс 270 000 от ЕС (видът валута не е упоменат). В графата „Описание на очаквания ефект“ пък стои текстът „Заплатени в пълен размер здравно- осигурителни вноски за категориите лица, осигурявани от държавата“.
Промяната в начина на финансиране на болниците пък се очаква да глътне общо за периода 2 310 000 (330 000 годишно), а ефектът от това трябва да е подобрено изразходване на финансовите ресурси в болничната помощ.
Ето и някои от другите мерки, със съответните средства за реализирането им според документа:
Развитие на трансплантационни услуги - 20 млн.;
Създаване на високотехнологични звена за диагностика и лечение на заболявания, основни причини за заболеваемост и смъртност в страната - 30,16 млн.;
Изграждане на структури за интегрирани домашни грижи за възрастни хора – 145,12 млн.;
Подобряване на материалната база и обновяване на медицинската апаратура в диализните структури – 50 млн.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД