Изграждат национална здравна информационна система

Изграждат национална здравна информационна системаПредстои създаването на законовата база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за българските пациенти.
Това предвиждат промени в Закона за здравето за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система.
Целта на информационната система е събирането, предаването, обработката и съхранението на информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронно здравно досие на всеки гражданин.
Подаването на информацията от лечебните и здравни заведения за създаването и поддържането на електронните здравни досиета на гражданите ще се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Предвижда се Националният център по обществено здраве и анализи да издава електронни здравни карти на всички български граждани, граждани на държава членка на Европейския съюз, пребиваващи продължително или постоянно в България и на чужденците, пребиваващи постоянно или дългосрочно на територията на страната, както и да създава и поддържа регистър на издадените карти.
Предлага се съдържанието на електронната здравна карта и реда за ползването й, както и условията и редът на създаване, водене и поддържане на данни от регистъра също да се определят със специална наредба.
С промените се създава законодателна рамка, изпълнението на която ще доведе до оптимизиране на системата на здравеопазването чрез въвеждане на по-ясни правила за планиране на разпределението на лечебните заведения и на механизми за разходване на публичните средства за здравеопазване, по - ефективен контрол върху медицинската дейност, по-широко участие на съсловните организации в процесите по договаряне на условията за извършване на медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса и по контролирането на здравната система.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД