Министри обсъдиха приноса на EС в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствените продукти

Министри обсъдиха приноса на EС в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствените продуктиПредизвикателствата пред Европейския съюз в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствата, както и възможните пътища за справяне с тях, бяха обсъдени по време на неформална среща на министрите на здравеопазването на Европейския съюз в София, съобщи Министерсво на здравеопазването С темата за здравословното хранене при децата бяха поставени актуални за бъдещето на ЕС въпроси за необходимостта от инвестиция в младото поколение, ролята на ориентирана към целите на здравеопазването, Обща селскостопанска политика, възможностите за синхронизиране целите на научните изследвания и реалните потребности на здравната политика.
"Конкурентоспособността и бъдещето на ЕС зависят от инвестицията в бъдещето на младото поколение. За да бъде тази инвестиция успешна, трябва да се гарантира здравето на децата. Важна предпоставка за това са здравословното хранене и наличието на храна с високо качество. В този смисъл, ключово значение за успеха на една политика по превенция има ролята на средата".
Това посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на пресконференция след срещата.
Основните дискусии между министрите откроиха важната роля на средата и предлагането на здравословни продукти като фактор за по-ефективни политики по превенция на хроничните болести. В центъра на дебатите бяха възможностите за увеличаване предлагането на здравословни храни, включително чрез една Обща селскостопанска политика, ориентирана към целите на здравеопазването. Беше подчертано значението на отговорните практики на производителите, включително по отношение на маркетинга, ориентиран към децата – една от най-уязвимата група потребители.
"Имахме продуктивен дебат относно бъдещето на здравеопазването на ниво ЕС. Тази тема ще намери своето продължение с достатъчно публичност по време на редовния Съвет на здравните министри на 22 юни в Люксембург. Като Председателство на Съвета сме убедени, че ЕС има нужда от повече видимост на политики, които работят в полза на хората. Здравната политика следва да бъде сред тях", посочи още министър Ананиев.
Обект на интензивен дебат бяха и онези аспекти на лекарствената политика, върху които трябва да се съсредоточат инициативите на ЕС при съобразяване с националните компетенции. Важна част от дискусията беше необходимостта от защита на доверието на пациентите и регулаторите в лекарствената политика. Министрите обсъдиха проблемите, свързани с ефективността и достъпността на лекарствените продукти, включително проблемите за пациентите, провокирани от паралелен експорт на лекарства. В тази връзка особено важно е сътрудничеството между държавите-членки.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД