Създават Съвет „Партньорство за здраве”

Създават Съвет „Партньорство за здраве”Министерският съвет е одобрил постановление за учредяването на Съвет „Партньорство за здраве“ като консултативен орган за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите.
Това съобщават от пресслужбата на здравното ведомство.
Партньорството има за цел постигане на широк обществен консенсус и сътрудничество при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики, както и при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването, социалните услуги и подобряване качеството на живота с оглед повишаване годините живот в добро здраве.
Негова задача ще е и подобряването на координацията и взаимодействието между всички държавни органи, органи на местно самоуправление и неправителствените организации в областта на здравеопазването при разработването и изпълнението на стратегии и програми от национално и международно значение, имащи пряко или косвено отношение към здравето.
Съветът ще има грижата за засилване на междусекторните връзки и взаимодействието между всички участници в процесите по изпълнение на мерките за здраве във всички политики, активизиране на взаимодействието за подобряване на обществения контрол по планирането, изпълнението и ефективността при разходването на публични средства за здраве и подобряване на процеса по мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи в системата на здравеопазването.
Консултативният орган ще се занимава още с формирането и провеждане на политики за подобряване достъпа до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в съответствие с изискванията на националните и международни правни норми.
Ръководството му ще проучва и анализира потребностите на пациентите и на работещите в сферата на здравеопазването, както и здравния статус на гражданите и ще отправя предложения пред компетентните структури за повишаване социалната и икономическа ефективност на процесите в системата на здравеопазването, обясняват още от ведомството на д-р Москов.
Партньорството ще представя ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД