Абитуриентите трябва да плащат здравни вноски

Абитуриентите трябва да плащат здравни вноскиАбитуриентите трябва да плащат здравните си вноски сами. Това се налага, тъй като в общия случай учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а биха започнали следването си във висше учебно заведение едва през септември или октомври.
За периода от завършването на средно образование до записването им като студенти, те не са осигурени за сметка на бюджета, защото не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти.
За този период младежите трябва да внесат здравноосигурителните си вноски и предварително да подадат и осигурителна декларация Образец 7.
Тази декларация се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряванеот всеки, който не е осигурен на друго основание.
Така, ако учениците от 1 юли трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, то те трябва до 25 август да подадат в Националната агенция по приходите по постоянен адрес въпросния документ.
По закон здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.
Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.
Абитуриентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД