Приемат документи за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”

Приемат документи за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”Община Стара Загора започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”. Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата му стойност е 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите.
Потребители на услугата са хора с увреждания, над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица. Кандидатите за лични асистенти трябва да са безработни лица, наети или самонаети лица, които могат да извършват допълнителен почасов труд и др.
Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Документи от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” и от лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в Центъра за информация и услуги в сградата на община Стара Загора от 8.30 до 17.30 часа от 27 март до 9 април 2015 г. включително.
 
Необходими документи за кандидатстване:
* Заявление и приложение към него
* документ за самоличност (копие);
* за дете - удостоверение за раждане (копие)
* документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
* експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуарна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване(копие)
* удостоверение за настойничество/ попечителство (копие)
* заповед/съдебно решени за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от ЗЗД (копие)
* пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично (нот. заверено).
 
За Лични асистенти могат да кандидатстват:
* безработни лица;
* трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Необходими документи за кандидатстване:
* Заявление – по образец
* Документ за самоличност (копие)
* Автобиография
* Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистенти“ квалификация
* Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/
* Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/
* Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/
* Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/
* Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013г.
 
В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.
Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД