Как българите в чужбина се освобождават от здравноосигурителни вноски

Как българите в чужбина се освобождават от здравноосигурителни вноски Над 10 500 лица са консултирали здравноосигурителния си статус в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък от началото на година.
За да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в страната, българските граждани, които живеят извън родината, трябва да отговарят на няколко условия. Те трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес. Вече няма срок, в който заявлението да бъде представено в НАП.
Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка. От началото на годината в Офиса на Агенцията за приходите в Стара Загора са подадени 346 заявления за напускане на страната, т.е. лицата са изключени от здравноосигурителната ни система.
За да възстановят здравноосигурителните си права при връщане в България, лицата подават в НАП заявление - за завръщане. 149 души от областта са го подали и са възстановили пациентските си права. Освен заявлението, в Агенцията за приходите трябва да се представят и документи, които доказват, че лицето е пребивавало в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат: копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, но придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.
Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление за напускане, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които лицата се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница искат да възстановят пациентските си права веднага, те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2014г. това са 12 вноски по 33,60 лв.
След промените в Закона за здравното осигуряване, българските граждани, които са граждани и на друга държава, и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България. Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната. Лицата могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с подаването на декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП - лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.
Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може да се получи от кол центъра на НАП на телефон: 0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.

Изключения:
Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.
"Здравна поща", източник: Териториална дирекция на НАП Пловдив - офис Стара Загора

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД