Бре­мен­на­та тряб­ва да се хра­ни ка­то бе­бе­то - чес­то и по мал­ко

Бре­мен­на­та тряб­ва да се хра­ни  ка­то бе­бе­то - чес­то и по мал­коЗдра­ва­та бре­мен­на же­на тряб­ва да се хра­ни ка­то бе­бе­та­та - да при­е­ма хра­на чес­то и по мал­ко, каз­ва д-р Мил­ка Сал­джийс­ка, аку­шер-ги­не­ко­лог в МБАЛ "Ни­а­Мед", Ста­ра За­го­ра. Бел­тъ­чи­ни, ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли тряб­ва да при­със­т­ват за­си­ле­но в ме­ню­то на бъ­де­ща­та май­ка за смет­ка на въг­ле­хид­ра­ти­те, ко­и­то тя тряб­ва да се опит­ва да си на­ба­ви пре­дим­но от пло­до­ве­те.
По вре­ме на бре­мен­ност­та фи­зи­о­ло­ги­я­та на дос­та ор­га­ни и сис­те­ми се про­ме­ня. То­ва ка­сае в най-го­ля­ма сте­пен хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт. Хор­мо­ни­те на бре­мен­ност­та пов­ли­я­ват под­виж­ност­та на чер­ва­та (мо­та­ли­те­та). За­то­ва хра­на­та, ко­я­то се по­е­ма, тряб­ва да е из­к­лю­чи­тел­но ба­лан­си­ра­на.
С нап­ред­ва­не­то на бре­мен­ност­та опас­ност­та от по­я­вя­ва­не на ки­се­ли­ни в сто­ма­ха рас­те. Има ме­ди­ка­мен­ти, ко­и­то дейс­т­ват на ос­мо­ти­чен прин­цип, т.е. не се ре­зор­би­рат от чрев­на­та ли­га­ви­ца. Те по­ма­гат на бре­мен­ни­те да се спра­вят с дис­ком­фор­та в сто­ма­ха, но за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да се пред­пис­ват от наб­лю­да­ва­щия бре­мен­ност­та ле­кар, за­я­ви д-р Сал­джийс­ка. В по-къс­на­та бре­мен­ност при по­я­ва на ки­се­ли­ни мо­гат да се при­е­мат пре­па­ра­ти, ко­и­то ги не­ут­ра­ли­зи­рат. За да из­бяг­ват сто­маш­ни­те проб­ле­ми, бъ­де­щи­те май­ки тряб­ва да вни­ва­мат с ек­зо­тич­ни­те под­п­рав­ки, с теж­ки и маз­ни хра­ни, с пър­же­но­то. Ва­ри­ва­та, зе­ле­то съ­що не са пре­по­ръ­чи­тел­ни, за­що­то об­ра­зу­ват га­зо­ве.
Пре­по­ръ­чи­тел­но е днев­но да се пи­ят око­ло 2 л теч­нос­ти. Има же­ни, ко­и­то, уп­ла­ше­ни от ото­ци­те по кра­ка­та, се опит­ват да ог­ра­ни­чат теч­нос­ти­те, мис­лей­ки, че те се дъл­жат на пре­пи­ва­не с во­да или со­ко­ве, но то­ва не е по­лез­но. По прин­цип ле­ка­рят тряб­ва да ус­та­но­ви на как­во се дъл­жат ото­ци­те. Ако те са за­ра­ди при­тис­ка­не на ма­гис­т­рал­ни­те ­лим­ф­ни и кръ­во­нос­ни съ­до­ве вслед­с­т­вие на бре­мен­ност­та, то­ва не е при­тес­ни­тел­но. Ако сут­рин, не­пос­ред­с­т­ве­но след ста­ва­не, бре­мен­на­та ня­ма ото­ци на кра­ка­та, то­ва оз­на­ча­ва, че по­ду­ва­не­то не е опас­но, но най-доб­ре е ле­ка­рят да пре­це­ни то­ва. В ни­ка­къв слу­чай не пре­ми­навй­те към са­мо­ле­че­ние или към ог­ра­ни­ча­ва­не на теч­нос­ти­те или на дру­ги хра­ни, без да се по­съ­вет­ва­те със спе­ци­а­лис­ти, съ­вет­ва д-р Мил­ка Сал­джийс­ка.
Тъй ка­то по вре­ме на бре­мен­ност­та днев­ни­те нуж­ди от ка­ло­рии, ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли са двой­но по-го­ле­ми, про­фи­лак­ти­ка­та на бре­мен­на­та же­на мо­же да включ­ва и пред­пи­са­ни от ле­ка­ря ви­та­ми­ни в таб­лет­на фор­ма, ко­и­то са ба­лан­си­ра­ни спе­ци­ал­но за бре­мен­ни.
По от­но­ше­ние на ал­ко­хо­ла ле­ка­ри­те каз­ват - ако бре­мен­на­та же­на е в доб­ро здра­вос­лов­но със­то­я­ние и ня­ма проб­ле­ми, тя мо­же да из­пи­ва, осо­бе­но през топ­ли­те ме­се­ци, по би­ра или по ча­ша бя­ло ви­но днев­но. Не по­ве­че.
Мно­го бъ­де­щи май­ки си за­да­ват въп­ро­са: кол­ко все пак е нор­мал­но да на­пъл­нея по вре­ме на бре­мен­ност­та? Нор­мал­но е през ця­ла­та бре­мен­ност да се ка­чат об­що 8-10 кг. Има ме­се­ци, в ко­и­то се кач­ват най-мно­го ки­лог­ра­ми - око­ло тре­тия, пе­тия и сед­мия ме­сец, уточ­ни д-р Сал­джийс­ка.
"Здравна поща", Мад­лен ПЕ­Е­ВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД