Нова социална услуга в община Казанлък подкрепя деца и семейства в риск

Нова социална услуга в община Казанлък подкрепя деца и семейства в рискСдружение „Бъдеще за децата“ и община Казанлък представиха социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, насочена към деца и семейства в риск. ЦОП Казанлък е с капацитет 60 места и персонал 12 души. След провеждането на процедурата за избор на доставчик на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, управлението е поверено на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждани“ (в партньорство със Сдружение „Самаряни”), разказа Лилия Цонкова зам.-кмет на Общината.
   
Центърът за обществена подкрепа работи по пет основни направления, в които са застъпени секторите: предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; превенция на насилието и отпадането от училище; деинституционализация и реинтеграция; консултиране и подкрепа на семейства в риск, включително приемни семейства и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви; подкрепа на деца и младежи със специални потребности.
Екипът на Центъра се състои от млади и амбизиозни специалисти. Гражданите на Казанлък  могат да получат консултации от психолози, социални работници, социален сътрудник, социален педагог, логопед, трудотерапевт и юрист. Всички услуги в Центъра за обществена подкрепа са безплатни, а достъпът до тях е ясно регламентиран. Входът към ЦОП Казанлък се осъществява чрез Направление или заповед от Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел “Закрила на детето”, чрез Заявление и насочване от други институции и организации: Детска педагогическа стая;училища, детски градини, болнични заведения и др., и не на последно място с лична заявка от родител/настойник.
Мария Гинева и зам.-кметът Лилия Цонкова, наблегнаха, че Центърът не е част от координационен механизъм на взаимодействие между всички институции и организации на територията на града. Цонкова заяви категоричната подкрепа на Общината, в изграждането на програми и проекти, които да подобрят работата с уязвимите групи - деца в риск от изоставяне, деца настанени в специализирани институции, деца в риск от отпадане от училище, деца с противообществени прояви, деца на улицата, деца с поведенчески проблеми, деца настанени в приемни семейства, деца и младежи със специални потребности.
Поставен бе и въпросът за борба с феномена „деца просяци“. По тази тема Димо Димов, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни“ бе категоричен, че този проблем е решим, като в Казанлък ще бъде използван опитът от Стара Загора. Според неофициални данни просещите деца в Kазанлъшко са около 30. Предстоят серия от екипни срещи на всички институции, които имат отношение по въпроса: отдел „Закрила на детето“, Прокуратура, Полиция, община Казанлък, неправителствени организации и местни лидери сред малцинствените групи.
Госпожа Гинева изнесе и данни за развитието на услугата през изминалите месеци. В рамките на четири месеца, общо 55 деца и семейства са получили подкрепа, а специализираният екип е извършил 255 консултации.
На територията на област Стара Загора, работят общо четири Центъра за обществена подкрепа в общините – Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан.
"Здравна поща", i

Осем лекарства се спират от продажба у нас
19 Септември 2018, Сряда
{cmp_start...

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД